Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling i

Reerslev Skytte- og Idrætsforening 2012

 

Afholdt den 27. februar 2012

kl 19.30 i klubhuset.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Aflæggelse af beretning
 5. Aflæggelse af regnskab og gennemgang      af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af fanebærer
 12. Eventuelt

 

 

Ad pkt 1: Valg af dirigent

Johannes Thulesen blev valgt.

 

Johannes Thulesen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel og var beslutningsdygtig.

Ad pkt 2: Valg af referent

Rie Michaelsen blev valgt.

 

Ad pkt 3: Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev Gitte Pedersen nyvalgt.

Ad pkt 4: Aflæggelse af beretning

Formand Jens Midtgaard aflagde beretning. Beretningen er vedlagt som bilag nr 1

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

Ad pkt 5: Aflæggelse af regnskab og gennemgang af budget

Revideret regnskabet for regnskabetsåret 2011 blev fremlagt af Ulla Christensen og Frands Bennetsen. Frands gennemgik regnskab og budget.

Med hensyn til de nye tiltag som mor/barn-gymnastik, Zumba og multisport vil man til næste års regnskab overveje at give et mere retvisende billede af forholdet mellem indtægter og udgifter.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

Ad pkt 6: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

Ad pkt 7: Valg af formand

Jens Midtgård blev genvalgt som formand.

 

Ad pkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt/genvalgt:

Christian Bruhn genvælges. Repræsenterer ikke en sportsgren.

Bjarne Christiansen genvælges. Repræsenterer senior fodbold.

Gitte Helene Gravgaard Pedersen genvælges. Repræsenteret gymnastik.

Frands Bennetsen genvalgt. Repræsenterer svømning.

Michael Blem Clausen genvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.

Ulla Christensen nyvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.

Rina Nielsen nyvalgt. Repræsenterer ikke en sportsgren.

 

Claus Fallentin har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

Winnie Krogstrup Kjeldsen har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg.

 

Generalforsamlingen har ikke modtaget information fra skytterne om bestyrelsens sammensætning samt kopi af revideret regnskab.

 

 

Ad pkt 9: Valg af suppleanter

Valgt blev Rie Michaelsen og Jan Jensen

 

For skytterne er Niels Jørgen Petersen valgt.

 

Ad pkt 10: Valg af revisorer

Johannes Thulesen er nyvalgt revisor

Kurt Thomassen er genvalgt som revisor.

 

Suppleant er Anni Kær Pedersen.

 

Titlen revisorer ændres fremover til hhv. bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

Ad pkt 11: Valg af fanebærer

Genvalgt blev Kurt Thomassen

 

Suppleant er Claus Wolff

 

Ad pkt 12: Eventuelt

Der er opvisning i forbindelse med sæsonafslutning enten 21.4. eller 28.4., dette skal afklares ved et møde i morgen.

 

Michael Blem Clausen roser dirigenten for en forbilledlig timing.

 

Bestyrelsen afholder konstituerende møde i klubhuset tirsdag d. 6.3.2012.

 

 

Bilag 1.

 

Formandens beretning.

Vi har igen oplevet et lidt turbulent år, hvor vi startede med mange nye bestyrelsesmedlemmer. Ambitionerne var høje, og der blev lagt godt ud med nye tiltag som ” gi den gas dage” og nye aktiviteter. Desværre er bestyrelsen blevet ramt af sygdomme og problemer med at få frivilligt foreningsarbejde til at hænge sammen med arbejde og familie. Der er således 3 bestyrelsesmedlemmer, der har meddelt, at de ikke stiller op igen, ligesom der er nogle, der har meldt ud, at bestyrelsesarbejdet bliver på lavt blus.

Vi mangler derfor nye ildsjæle til bestyrelsen. Vi har jo i år konstateret, at såfremt der er nogle, der vil sætte noget i gang, er der også børn og voksne i landsbyen, der vil dyrke, de aktiviteter der tilbydes. Ting kommer dog ikke af sig selv, så der er nogle, der må være igangsættere, men lige så væsentligt følge op på tingene.

En anden problematik er at få frivillige instruktører. Det er jo ikke en guldgrube, så der skal andet til for at tiltrække instruktørerne.

Da det er frivilligt arbejde at være bestyrelsesmedlem, og alle har nok at gøre, er der grænser for, hvad man kan forlange, og det burde være muligt at få en større deltagelse fra de aktive medlemmer i forbindelse med forskellige arrangementer nye tiltag eller specifikke opgaver osv.

Af nye aktiviteter i år kan nævnes mor/barn gymnastik, børnegymnastik, multisport og zumba.

I år har der således været følgende medlemsbetalende aktiviteter:

Svømning, mor/barn gymnastik, børnegymnastik, multisport, effekt, line dance, kampsport, zumba, fodbold og så skydning som en selvstændig afdeling med eget regnskab osv.

De indberettede medlemstal pr 1 jan er vedlagt som bilag ved regnskabet.

Status for de enkelte aktiviteter:

Svømning:

Er stadig den største aktivitet og har også i år haft øget tilslutning. Det foregår i Fløng Svømmehal hver lørdag formiddag. Den store tilslutning kan tilskrives, at både børn og voksne kan udfolde sig på samme tid med svømning, leg og socialt samvær.

Kampsport:

Igen i 2011 har en lille sej kerne af børn/unge og voksne udfoldet sig på madrasserne i gymnastiksalen, ligesom de bl.a. har haft natkampsport i Hedeland og fællesarrangementer med andre klubber.

Linedance:

Der danses stadig linedance i forsamlingshuset. Fra at der for år tilbage var 3 hold, er der p.t. kun 1 hold, men som det er med alting, går det op og ned. Så mon ikke der igen kommer flere til.

Mor/barn, børnegymnastik og multisport:

Mor/barn-gymnastik og børnegymnastik er heldigvis igen blevet en aktivitet som gymnastikafdelingen kan tilbyde efter nogle års pause, grundet mangel på instruktører. Nu kan der igen høres barnestemmer i gymnastiksalen. Der er fin opbakning og fremmøde, men der er plads til flere. Holdene fungerer som en slags fødekæde, hvor der kan startes med mor/barn derefter, når man synes flytte til børnegymnastik og måske senere til multisport. Ved mor/barn er forældrene med hele tiden, til børnegymnastik kun noget af tiden og ved multisport er børnene på egen hånd.

Effekt:

Igen i år har effekt været en succes med så stor tilslutning, at det kan knibe med plads i gymnastiksalen. Det er kun voksne der deltager, men til gengæld får de også brugt alle musklerne.

Zumba:

I disse tider kan man næsten ikke have en idrætsforening uden zumba – således også i Reerslev. Det lykkedes med hiv og sving at få instruktører, og vi håber, holdet kan fortsætte næste sæson.

Der har været så stor tilslutning i starten, at det måtte afholdes i forsamlingshuset, men p.gr.af en omtumlet tilværelse er der sket lidt mandefald.

Fodbold:

Der er for tiden 2 11 mands hold og et 7 mands hold i DBU regi og et 7 mands hold i DGI regi. Grundet det større medlemstal har afdelingen fået tildelt 1 times træningstid om ugen på kunstgræs i B70. Dog først fra nov. 2013 til marts 2014. Så der skal langtidsplanlægges.

Skydning:

Skydning er en afdeling for sig, og skytterne vil aflægge selvstændig beretning. Deres regnskab er godkendt af revisorerne, men skal først fremlægges på skyttemødet d. 29

Øvrige områder:

Registrering/hjemmeside/facebook.

Der er lavet et nyt system for registrering af medlemmer og betaling af kontingent. Ligeledes er der lavet et kartotek til registrering af instruktørerne.  Mangler lidt finjustering og opfølgning.

Der er etableret en hjemmeside og facebook, som der er fundet een til at administrere.

Kontingent:

Sidste år kunne der berettes om manglende kontingentbetalinger, og dette gav anledning til at bestyrelsen vedtog, at hver kontingentbærende afdeling skulle lave eget regnskab med udgifter og indtægter. Dette er etableret og foreningen skylder Bjarne, som er repræsentant for fodboldafdelingen i bestyrelsen, en tak for at  der nu er styr på alle forhold, og at underskud er vent til overskud.

Økonomi:

Regnskabet, som senere vil blive forelagt, ser fint ud og viser et pænt overskud.

Jeg vil gerne her på foreningens vegne takke Winnie for det arbejde, hun har udført i bestyrelsen og som kasserer og beklage, at hun ikke ser sig i stand til at fortsætte.

Også en tak til Ulla og Frands, som lige kunne træde til og få det sidste af regnskabet på plads. Det vil derfor være Frands, der fremlægger regnskabsberetning.

Sluttelig vil jeg på foreningens vegne  takke Claus  og Christian for det arbejde de har udført i bestyrelsen og vi er kede af, at de ikke vil fortsætte i bestyrelsen. Har dog forstået at Christian gerne stiller op som suppleant.

Og endelig må vi jo ikke glemme det store arbejde og engagement, som instruktørerne yder for foreningens medlemmer. Tak for det alle sammen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.