Referat af GF 2024

REFERAT

Generalforsamling 26. februar 2024

Til stede: Annelise Hansen, Jens Midtgaard, Johan Galster, Bjarne Christensen, Frands Bennedtsen, Johannes Thulesen, Gitte Pedersen, Erik Ørving, Henrik Pangel, Helge Johnson

Indkaldt i Tingstedet primo feb. 2024, på RIFs hjemmeside og Reerslevs FB-side.

RIF afholdt generalforsamling torsdag d. 26. feb. 2024 kl. 19.30 i klubhusets lokaler på Reerslev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Formanden bød velkommen

1 Valg af dirigent: Johannes Thulesen valgt med akklamation

2 Valg af referent: Johan Galster

3 Valg af stemmetæller: Udeladt

4 Aflæggelse af beretninger:

Idrætsforeningens beretning ved Jens Midtgaard:

Aktiviteter: Fodbold, linedance, svømning, selvforsvar, badminton, børnehold, effekt.

Formanden takkede Frands, Mogens, Ove, Caroline, Gitte og Birthe for at holde gang i aktiviteterne på holdene.

Nyt: Et åndedrætskursus med 42 deltager over 12 gange

Halplanerne lever videre.

184 medlemmer i alt.


Formandens beretning vedtaget med akklamation.

Skytterne har holdt egen GF, formand Henrik Pangel, uddrag af beretningen:

Nyt skab til opbevaring af våben pga. nye myndighedskrav.

Indendørsbanen er synet af politiet og udendørsbanen skal synes. Er blevet vedligeholdt.

Oversvømmelse og mindre vandskade, oprydning og tørring med god hjælp fra HTK. Nyt gulv.

Alle medlemmer skal være SKV6-godkendt for at blive medlem.

Mange arrangementer, krav til deltagere om ID.

Medlemsfremgang, 140 medlemmer.

Bestyrelse Skytterne:

Formand Henrik Pangel

Pistol: Jacob Lorchmann, Kevin Kielstrup, Thomas Rasmussen, Bjarne Kristensen, Henrik Pedersen

Kasserer: Helge Johnson

Riffel: Pia Eriksen, Knud Thykier, Palle Andersen

Skytternes beretning blev taget til efterretning

5 Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget:

Skytterne, Johnsen: Resultat: 23.616 kr.  Godkendt på Skytternes GF.

Idrætsforeningen, Erik Ørving: Resultat: 37.262 kr hovedsageligt fra svømmeafdelingen. Vedtaget.

6 Behandling af forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen): Ingen indkommet

7 Valg af formand: Jens Midtgaard valgt med akklamation

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Frands og Erik genvalgt for to år (Johan og Bjarne er på valg i 2024)

9 Valg af suppleanter: Gitte Pedersen og Annelise Pedersen

10 Valg af bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen. Bilagskontrollantsuppleant: Sabine Hansen.

11 Valg af fanebærer: Kurt Thomassen genvalgt

12 Eventuelt:

Diskussion om den kommende film om Reerslev-Stærkende.

Diskussion om vedtægtsændringer: præcisering af nogle foreningstilknytninger for Skytterne, procedure for modtagelse af indkomne forslag og suppleant for bilagskontrollanten.