Generalforsamling i RIF

 1. Formanden bød velkommen. Johannes Thulesen valgt som dirigent med akklamation. Johannes konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Johan Galster valgt som referent
 3. Valg af stemmetæller: afventer behov
 4. Årsberetning for RIF 2021 ved Jens Midtgaard:

Beretningen gælder regnskabsmæssigt for året 1.jan. til 31.dec. 2021. Da diverse aktiviteter begynder ved sæsonstart aug. og slutter april /maj, vil man ikke umiddelbart kunne bedømme regnskabet i forhold til aktiviteter og kontingentindbetalinger. Dette har især været gældende i disse 2 coronaår 2020/2021.

Det er sådan, at ved sæsonstart indtægtsføres nok 90% af kontingenterne i løbet af de første måneder og bliver derfor indtægtsført i det pågældende regnskabsår, og de fleste godtgørelser til instruktører bliver først udbetalt i forårssæsonen og derfor udgiftsføres i følgende regnskabsår.

Så længe aktiviteterne er på det samme niveau år efter år, vil det ikke kunne ses af resultatet, men bliver man påvirket af f.eks. corona, eller hvis en større aktivitet stopper eller andet, så ses nogle udsving fra år til år. Det kan aflæses især de seneste 4 år hvor resultaterne har set ud som følger.

  2018 2019 2020 2021
Resultat 65.276 7.036,50 89.223,64 6.429,27

Bestyrelsen har dog ikke vurderet det nødvendigt, at tage hensyn til dette når der laves regnskab, men blot være beviste herom.

Vi havde forventet et underskud i regnskabsåret 2021 i grundet coronaen, men vi har hvad angår gymnastikaktiviteterne kunnet undgå at tilbagebetale kontingent, da aktiviteterne har kunnet udføres udendørs eller ved at forlænge sæsonen helt hen til juni.

 Dette har dog ikke kunnet lade sig gøre for svømmeafdelingen, som har været hårdt ramt af coronaen og især familiesvømning. Fra kontingenter på 74.000 kr i 2019-2020 faldt det til 25.700 kr i 2020-2021, men er nu på vej tilbage til 42.000 kr i 2021-2022. Da der blev givet 3 mdr,s rabat grundet corona, ville beløbet kunne være ca. 60.000 kr. Frands oplyser, at antallet af babysvømning er steget, og der er erfaring for, at så hænger de fleste ved i 8-10 år. Det lover således godt for fremtiden.

Hvad angår fremtiden for aktiviteterne i gymnastikafdelingen ser det lidt mørkere ud, og vi mangler initiativer, gode ideer mm for at få igangsat nye ting. Som det ser ud nu kører Linedance, Effekt, Badminton, Kampsport og bordtennis videre.  Forventet tilslutning som foregående år. Vi håber at kunne genstarte Motion og Styrke, såfremt den tidligere instruktør får passet det ind i sit privatliv.

Hvad angår fodbold har vi givet 3 mdrs. kontingentreduktion grundet mindre spilletid i forbindelse med corona.

Fodbold kører videre med et old boys hold og et Veteranhold. De har tilmeldt sig DBU.

Alt i alt forventer vi samme niveau næste år som i år rent aktivitetsmæssigt, men med et resultat der ligger noget højere.

Hvis nogen skal takkes, og det er der, så er det vore instruktører, livreddere mm. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde på trods af corona.  Særlig tak til Frands for at holde gang i svømmeafdelingen, Bjarne for at holde styr på fodboldafdelingen og Johan for gymnastikafdelingen mm.

Yvonne modtager ikke genvalg til bestyrelsen så herfra skal lyde en tak for godt samarbejde.

Jeg vil således afslutte formandsberetningen for idrætsforeningen, og give ordet til skytterne for aflæggelse af formandsberetning.

Beretningen godkendt med bifald.

Årsberetning fra Skytterne 2021 ved Helge Johnsen:

Coronaramt, men det har ikke påvirket antallet af medlemmer. 120 medlemmer med god tilgang af unge.

Nyt system til registrering af medlemmer og krudt på PC, incl. medlemskort.

Skoleskydning for 5. klasse med et hold afsted til Vingsted. Samarbejde med skolen.

Støjvold omkring udendørsbanen med mulighed for nye aktiviteter.

Beretningen godkendt med bifald.

 • Regnskab

Kassereren fremlagde RIFs regnskab: Overskud 6400 kr

Budget godkendt

Helge Johnsen fremlagde Skytternes regnskab: Overskud       16000 kr

Skytternes regnskab er godkendt.

Godkendt af bilagskontrollanterne.

 • Forslag

Ingen indleveret

 • Valg af formand

Jens Midtgaard genopstillede og blev valgt til formand for hele RIF.

Skytterne: Formand Pangel, kasserer Helge Johnsen

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

Johan og Bjarne er valgt i 2021 og er på valg i år 2023.

Frands, Yvonne og Erik er valgt i 2020 og er på valg i år 2022.

Yvonne ønsker ikke genvalg

Frands og Erik genvalgt. Gitte valgt til bestyrelsen.

 • Valg af suppleanter

Yvonne valgt til suppleant

 • Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant

Johannes Thulesen og Kurt Thomassen blev genvalgt som kontrollanter

og Ulla Christensen som suppleant.

 1. Valg af fanebærer

Kurt Thomassen blev genvalgt.

 • Evt.

Helge: I/S Hedeland vil have betaling for brug af Lergraven til Skt. Hansbål. Helge vil tage det op med Landsbylauget og med I/S Hedeland.

Referatet godkendt