Generalforsamling i RIF 2023

RIF afholdt generalforsamling torsdag d. 23. feb. 2023 kl. 19.30 i klubhusets lokaler på Reerslev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Formanden bød velkommen

1 Valg af dirigent: Johannes Thulesen valgt med akklamation

2 Valg af referent: Johan Galster

3 Valg af stemmetæller: udeladt

4 Aflæggelse af beretninger:

Skytterne har holdt egen GF, formand Henrik Pangel, uddrag af beretningen:

Nyt system til registrering af krudt mv. virker godt

Registrering af medlemmer: alle skal have id-kort

Politiets våbensystem giver problemer med godkendelse af medlemmer og registrering af våben

Medlemsfremgang, 128 medlemmer

Der er ikke plads til alle våben, så der skal købes et ekstra våbenskab.

Børnehold deltog i DM i Vingsted med godt resultat

Skoleskydning, 13. plads ud af 70.

Diverse foreninger har været forbi for at prøve at skyde.

Der er bygget en ny vold omkring skydebanen, hvilket har mindsket støjen i omgivelserne med 10 dB.

Til maj kommer en ny noget mindre vold.

Natskydning: afventer politigodkendelse.

Skytternes beretning blev taget til efterretning

Idrætsforeningens beretning, Jens Midtgaard aflagde beretning:

Aktiviteter: Fodbold, linedance, svømning, selvforsvar, badminton, børnehold, effekt. Børneholdet er nyt fra 2022 og drives af to aktive piger.

Vi har prøvet med livestream-yoga, men med for få deltagere, holdet nedlagt efter få gange.

Formanden takkede Frands, Mogens, Ove, Caroline, Christiansen og Anne, Gitte og Birthe for at holde gang i aktiviteterne på holdene.

180 medlemmer i alt.

5 Aflæggelse af regnskab, samt gennemgang af budget:

Skytterne, Johnsen: Resultat: 41.885 kr.  Godkendt på Skytternes GF.

Idrætsforeningen, Erik Ørving: Resultat: 20588 kr. Vedtaget.

6 Behandling af forslag: Ingen indkommet

7 Valg af formand: Jens Midtgaard valgt med bifald

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bjarne og Johan genvalgt for to år (Frands og Erik er på valg i 2024)

9 Valg af suppleanter: Ingen valgt

10 Valg af bilagskontrollanter: Johannes Thulesen og Kurt Thomassen

11 Valg af fanebærer: Kurt Thomassen genvalgt

12 Eventuelt: Tømning af den gamle container, action Lars Thomassen og Bjarne Christiansen.