Generalforsamling 2019

Tirsdag d. 26. feb. kl. 19.30

i klubhusets lokaler på Reerslev Skole

 Mød op og hjælp os med at drive en god idrætsforening 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Aflæggelse af årsberetning fra RIF og fra skytteforeningen
 5. Aflæggelse af regnskab samt gennemgang af budget
 6. Behandling af forslag :Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af fanebærer
 12. Eventuelt

Der bydes på lidt forfriskning.